Hümanizm Hakkında Bilgi
Es-Anlamlısı.com

Hümanizm Hakkında Bilgi

Hümanizm Hakkında Bilgi

Hümanizm, insanı ve iyilik, doğruluk, özveri, bilgelik gibi insan erdemlerini temel alan bir düşünce akımıdır. Bu erdemlerin taşıyıcısı insanın kendini sonuna kadar geliştirmesini, yalnızca kuramsal bilgilerle sınırlı kalmayıp yaşamın içinde etkin olmak için çaba göstermesini öngörür. Hümanistler insanın kendini ve içinde yaşadığı dünyayı denetleme gücüne sahip olduğunu savunurlar. Akla ve akıl yoluyla varılan sonuçlara inanırlar. Tanrı'nın varlığına ya da ölümden sonra bir başka yaşam olabileceğine inanmazlar. Bir hümanist insanların iyi ve kötü eğilimleri olduğunu kabul eder. İnsanın mutlu olabilmesi için iyi eğilimlerinin eğitimle yetkinleştirilmesi gerekir. Herkes yaşamında dilediğini yapmakta özgür olmakla birlikte, bu özgürlük başkalarına ya da içinde yaşadığı topluma zarar vermemelidir. Hümanistler toplumun insanlık yararına en iyi biçimde örgütlenebileceğine inanırlar.

1453'te İstanbul'un Türkler tarafından alınması üzerine, Eski Yunanca ve Latince pek çok elyazması Avrupa'ya kaçınldı. Bu metinlerde insanın yazgısını tek başına belirleyebileceği, tanrıların bunu gözlemekten başka bir şey yapmadığı düşüncesi yer alıyordu. Bu düşüncelerden etkilenerek yerleşik inançları ve dinin öbür dünya beklentisini sorgulama cesaretini bulan Hümanizm Akımı'nın öncüleri Rönesans'ın doğmasına olanak sağladılar.


Hümanizm
Rönesans felsefesinin gündeme getiridiği en önemli sorunun insan sorunu olmasına bağlı olarak gündeme giren bir yönelimdir. İnsanı temel alan ve onun ne olduğunu, bu dünyadaki yerinin ve anlamının ne olduğunu gündeme getiren eğilim bu anlamda hümanizmdir. Bir başka anlamda da hümanizm, antikçağ felsefesinin kaynaklarına ve anlaşılmasına yöneliş ve onların yeniden bir değerlendirilmesi girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak hümanizm esas ve yaygın anlamda, yeni meydana gelen modern insanın yeni dünya görüşü ve yaşam anlayışı olarak anlam kazanmıştır.

Rönesans özellikle İtalya'da meydana gelen güçlü bir akım olmuştur; aynı şekilde hümanizm de ilk olarak ortaya çıkar. Hümanizm bu anlamda bir gerçek insan arayışıdır ya da insanı gerçek olarak temellendirme arayışı. Bireysellik bu akımda önemli bir öğedir. Şair Francesca Petrarca hümanist düşüncenin ilk atalarındandır. Bireyselliği ve hümanizmi ile en önemli isimlerden biri ise Michel de Montaigne 'dir. Ayrıca hümanist düşüncenin ünlü ve kurucu isimlerinden biri olarak Erasmus'u da anmak gerekir." (Vikipedi, özgür ansiklopedi)
Ortaçağ'ın yaşam, düşünce, din, ve sanat sorunlarını kendine özgü bir anlayışla ele alma ve işleme yöntemi vardır. Edebiyat ve sanat, dinsel ve ahlaki ölçütlere yöneliktir. İnsan en çok yaradılış ve yok oluş kavramları içinde ele alınıyordu. Hemen hemen her şey yalnızca Hırıstiyanlığın amaçlarına uygun, ahlaki bir yaşantının koşullarını gerçekleştirme amacıyla değerlendiriliyordu.

Rönesans, elbette düşüncenin bu dar sınırlandırılışını ani bir şekilde yıkmış değildir. Gerçekçiliğin getirdiği güçlü bir akım, kalıplaşmış düşünce biçimine karşı tepkiye yol açmış, dinle olduğu gibi dünya ile de, ahlak ve metafizikle olduğu gibi, bunların dışındaki kavramlarla da ilgilenme eğilimini ortaya çıkarmıştır.

Hümanist Sanatçıların Başlıca Ortak Özellikleri:
* Sanatı doğanın bir taklidi (mimesis) olarak kabul etmişlerdir.
* Hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın asıl konusu insandır. İnsan, özünde mükemmel bir varlık olabilme potansiyelini taşır. Edebiyatın amacı insanı bu mükemmelliğe doğru götürmektir.
* Hümanist sanatçılar, beslendikleri en önemli kaynak olan eski Yunan ve Latin edebiyatı eserlerini örnek almışlardır.
* İnsan sevgisinden yola çıkan hümanistler, içinde yaşadıkları çağa, topluma, yerel ve ulusal değerlere uzak kalmışlar; evrenselliği hedeflemişlerdir.
* Hümanist sanatçılar, eserlerini içinde yaşadıkları aristokrat tabakanın beğenisine uygun olarak biçimlendirmişlerdir.

Hümanizmin Önemli Temsilcileri
Dante (1265 -1321): İtalyan edebiyatının kurucusu En önemli eseri yapma destan niteliğindeki "İlahi Komedya"dır.
Petrarca (1304 -1374): İtalyan şairi. Soneleriyle tanınır.
Boccacio (1313-1375): İtalyan yazarı. Hikâye türünün yaratıcısıdır. "Decameron" adlı eseriyle ünlüdür.
Villon (1431 -1463): Fransız edebiyatının kurucusu sayılan şair.
Rabelais (1490 -1553): Fransız yazarı. Pantagruel ve Gargantua adlı mizahi ve fantastik eserleriyle roman türünün doğmasında öncülük etmiştir.
Ronsard (1524-1585): Fransız şairi.
Montaigne (1533 -1592): Fransız yazarı ve düşünürü. Deneme türünün babası.
Cervantes (1547 -1616): Türünün ilk örneği sayılan Don Kişot romanıyla dünyaca tanınmış İspanyol yazarı.
Shakespeare (1564 -1616): İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının büyük sanatçısı. Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Machbeth gibi tragedyaları ve Yanlışlıklar Komedisi, Hırçın Kız gibi komedyalarıyla tanınır.

Türk Edebiyatında Hümanizm
Hümanist düşünüş Türkiye'de ancak Cumhuriyet döneminde etkili olmuştur. Nurullah Ataç, Orhan Burian, Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol'un başını çektiği bazı deneme yazarları çağdaş düşünceyle beslenmiş bir hümanizmi savunmuşlardır. Bu yazarlara göre, hümanizm akımıyla bir ilgisi olmasa da ilk Türk hümanisti Yunus Emre'dir. Ancak Yunus Emre'de insan sevgisinin tasavvuftan kaynaklandığı da unutulmamalıdır.

Farmasi Katalog
Eş anlamlısı, Eş anlamı, nedir, ne demek, hakkında bilgi, anlamı, bulmaca, zıt, karşıt, kelimeler,
Eş Anlamlısı  |  Video  |  Resim  |  İletişim
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim